Tuesday, July 29, 2008

NOLI ME TANGERE NI JOSE RIZAL- TAGALOG Summary of Chapter 9

This is the TAGALOG SUMMARY OF Chapter 9 of NOLI ME TANGERE, THE NOVEL OF JOSE RIZAL


Kabanata IX
Mga Suliranin Tungkol sa Bayan

Hinihintay ni Tiya Isabel sa nakatigil na karwahe sa tapat ng bahay si Maria nang dumating si Pari Damaso. Bubulong-bulong na umakyat sa bahay ang pari nang malaman na papunta ang magtiya sa Beaterio upang kunin nito ang mga gamit.

Pagkakita kay Kapitan Tiyago ay sinabihan kaagad ito na kailangang sila ay mag-usap ng sarilinan. Hindi nito pinansin ang pagtangkang pagmano ng kapitan sa lanyang kamay

Sa kumbento ng mga dominiko, si Pari Sybila ay dumalaw sa matandang paring maysakit.

Ikinuwento niya ang mga nagaganap na sangkot si Ibarra at si Pari Damaso.

Mahahalatang gusto ni Pari Sybila ang mayamang binata.
Napunta ang kanilang usapan sa buwis, sa mga lupain at sa
Sa ari-arian ng Simbahan,

Ikinuwento rin ni Pari Sybila na ang tinyente ay hindi isinusumbong si Pari Damaso sa Kapitan Heneral.

Ang masinsinang usapan ni Kapitan Tiyago ay Pari damaso ay tungkol sa hindi niya pagsang-ayon sa pagmamabutihan nina
Maria Clara at ni Ibarra.

Binalaan ni Pari Damaso na sundin siya ni Kapitan
Tiyago dahil siya ang ama-amahin ni Maria Clara.

Pinapatay niya ang nakasinding kandila para sa maluwalhating paglalakbay ni Ibarra patungong San Diego

No comments: