Sunday, July 29, 2007

Pasyon

Pasyon

Ito ang isa sa mga tulang kantahin. Tungkol sa buhay ni Jesus mula siya ay ipinanganak hanggang sa siya ay nabuhay, magmuli, ang pasyon ay kinakanta sa anumang musikang gustong gamitin ng mga umaawit ng pasyon.
Example:

O Diyos sa kalangitan
Hari ng Sangkalupaan Mabait, lubhang maalam
At puno ng karunungan.

No comments: