Thursday, July 26, 2007

Tanaga

Tanaga ay Binubuo ang tanaga ng apat na taludtod (verses) at bawat taludtod ay may sukat na pipituhin.(syllables). Sa loob ng naturang anyo, kailangang ganap na maipahayag ng makata ang nais sabihin sa pamamagitan ng matalinghagang pangungusap.
Examples:

Magdalita ang niyog,
huwag magpakatayog;
Kung ang uwang ay umuk-ok
Masasaid pati ubod.

No comments: