Friday, August 1, 2008

QUOTES OF MANUEL L. QUEZON WITH TAGALOG TRANSLATION

1. I prefer a country run like hell by Filipinos to a country run like heaven by Americans. Because, however bad a Filipino government might be, we can always change it.

Higit kong nanaisin ang bayan na ang pamahalaan ay mala-impyernong pinatatakbo ng mga Filipino kaysa sa makalangit na pagpapatakbo ng mga Amerikano dahil kahit gaano kasama ang pamamahala ng Filipino, maari nating silang palitan.

2. My loyalty to my party ends where my loyalty to my country begins.

Ang aking katapatan sa aking partido ay nagtatapos kung saan ang aking katapatan sa aking bayan nagsisimula.


, ,,,,,,

No comments: