Thursday, August 27, 2009

Summary ng Chapter 36 of NOLI ME TANGERE of JOSE RIZAL (Tagalog)


Chapter 36 NOLI Summary ng Chapter 36 of NOLI ME TANGERE of JOSE RIZAL (Tagalog)

Buod ng Chapter 36 ng NOLI ME TANGERE


Ang Unang Suliranin

Suliranin na ang walang kaabog-abog na pagdating ng Kapitan-Heneral sa bahay ni Kapitan Tiyago, nadagdagan pa ng gulong nangyari kay Pari Damaso at Crisostomo Ibarra. Hindi mapuknat ang pag-iyak ni Maria Clara kahit na ano pang pag-alo ng kaibigan niyang si Andeng at ng kaniyang tiyahin.
Pinagbawalan siyang makipag-usap kay Ibarra dahil sa ekskumonikasyon (excommunication) na ipinarusa ng prayle sa pagtangka niya sa buhay ni Pari Damaso.
Pinatawag sa kumbento si Kapitan Tiyago habang pinapayuhan ni Tiya Isabel si Maria na susulat sila sa Papa at magbibigay ng donasyon. Si Andeng naman ay nangakong gagawa ng paraan para magkita si Ibarra at si Maria nang palihim.
Pagbalik ni Kapitan Tiyago, ibinalita niya na pinasisira ng mga pari ang kanilang kasunduan sa pag-papakasal ni Ibarra at ni Maria. Si Pari Sybila naman ang nag-utos na huwag patutuluyinn sa tahanan ni Kapitan Tiyago ang binata at huwag ding bayaran ang utang nitong limampung libong piso.
Pinahinto ni Kapitan Tiyago sa pag-iyak si Maria dahil may katipan daw na ibibigay si Pari Damaso na kaniyang kamag-anak at galing sa Europa. Binanggit pa niya na ang namatay nitong ina ay umiyak lamang noong ipinaglilihi siya.
Lalong umiyak si Maria na siyang kinagalit ni Tiya Isabel kay Kapitan Tiyago.
Hindi sang-ayon sa pagpalit ng kasintahan ang kaniyang pamangkin kaya pinagsabihan niya si Kapitan Tiyago na sulatan ang kaibigan niyang Arsobispo. Hindi nakinig si Kapitan Tiyago kay Tiya Isabel dahil naniniwala siyang kakampi rin ito sa kaniyang kapwa prayle.
Pagkatapos na pahintuin sa pag-iyak ang anak, hinarap naman ng Kapitan ang pag-asikaso sa baha para sa darating na Kapitan-Heneral.
Nang dumating ang Kapitan Heneral, ipinatawag si Maria na kasalukuyang nagdadasal sa kaniyang kuwarto. Napilitan ang dalaga na tumalima sa hiling ng Kapitan Heneral.

No comments: