Sunday, August 5, 2007

Waray Poem with translation

TestigoHa harayo nga pulong, bisan marampag
ha dughan
An pagmakasasala mo ha bagting
Han ak' simod, ako la gihapon an
Mapainubsanon, ako, ako an madarahug
Nga 'say naangay makigbisog ha lawod
Han kaarawdan, kay ikaw an naghalad,
Ikaw an kinmarawat han ak' kamaisog
Nga malunod an ngatanan nga paghusga,
o gugma.

Ha halipot nga pulong, bisan buong,
bisan.*Bisan buong, bisan alludes to the local Samar-Leyte call of the roaming magbobote (buyer of used bottles).Translation:

WitnessIn the long way of saying it, although
it's flowery on the chest
Your sinning upon the tolling of
My snout, I am yet the
Humble one, I, I am the oppressor
Who deserves to fight at the depths of
Shame, for you were the one who gave
offerings,
You were the one who received my valor
That all judgments drown, o love.

In the short way of saying it, though
broken, even so.


Source: Waray Poems

No comments: