Saturday, January 12, 2008

Ang Pasyon ni Hesukristo

Ito ay mga piling saknong (stanza) sa Pasyon.

Ang Paglalang ng Panginoong Diyos Nitong Buong Mundo

Ang lupa't sampu ng Langit
hangin at ang himpapawid,
hayop, isdang nasa tubig,
Taong hamak na bulisik
May karamdaman at bait.

Ano pa't ang balang bagay
na di nating natitingnan,
dapt sampalatayanan,
na ang isang Diyos lamang
ang may gawa at may lalang.

Dili iba't Siya nga,
lubos na may manukala
ng gawang hindi makala;
kusa Niyang inadhika
sa taong hamak na lupa.

Kaya ngayon ay ang dapat
tayo'd maniwala't sulat
sa Santisima Trinidad;
tatlo sa pagla-Personas
iisang Diyos na wagas.

Ito ring Diyos na may tunay
walang punong pinagmulan,
wala namang katapusan;
ganap nakapangyharihan,
ganda;t kaluwalhatian.


,,,

No comments: